Xi'an Jiaotong-Liverpool University 2023

Project Entries 2023

Xi'an Jiaotong-Liverpool University
Department of Architecture
No.111 Ren'ai Road, Suzhou Dushu Lake
Higher Education Town
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province


| China

chongyao.huang@xjtlu.edu.cn
www.xjtlu.edu.cn/en/

Awards Table
Reference:722 | Entry Date:18 September 2013 | Last Update:30 June 2021 -971 days ago